Lan Ha Bay Cruise

Calypso Cruise Lan Ha Bay

Calypso Cruise Lan Ha Bay

Duration: 2D1N or 3D2N Price: $146
Hanoi - Lan Ha Bay - Bright Cave - Cat Hai Port
V’Spirit Premier Cruise Lan Ha Bay

V’Spirit Premier Cruise Lan Ha Bay

Duration: 2D1N or 3D2N Price: $175
Hanoi - Lan Ha Bay - Bright Cave - Cat Hai Port
Luxury Escapes Sails Lan Ha Bay

Luxury Escapes Sails Lan Ha Bay

Duration: 1 day Price: $85
Hanoi -Lan Ha Bay - Hanoi
Mon Chéri  Cruise Halong

Mon Chéri Cruise Halong

Duration: 2D1N or 3D2N
Hanoi - Lan Ha Bay - Bright Cave - Cat Ba island
Azela Cruise Halong

Azela Cruise Halong

Duration: 2D1N or 3D2N Price: $130
Hanoi - Lan Ha Bay - Bright Cave - Cat Hai Port
La Pinta Cruise Cat Ba

La Pinta Cruise Cat Ba

Duration: 2D1N or 3D2N Price: $239
Hanoi - Lan Ha Bay - Bright Cave - Halong Bay
Perla Dawn Sails

Perla Dawn Sails

Duration: 2D1N or 3D2N Price: $195
Hanoi - Lan Ha Bay - Bright Cave - Cat Hai Port
Halong Era Cruise

Halong Era Cruise

Duration: 2D1N or 3D2N Price: $207
Lan Ha Bay - Cua Van area - Ba Trai Dao Beach - Dark and Bright Cave - Halong Bay